Politika privatnosti

Family System Group d.o.o. Patisa Lumumbe 40,  11060 Beograd, Cenimo Vaše poverenje koje ste nam ukazali davanjem Vaših ličnih podataka. Obećavamo da ćemo se sa Vašim ličnim podacima ophoditi u skladu sa ovom politikom, adekvatnim propisima i Vašim željama. Mi koristimo lične podatke da bismo obradili Vaše porudžbine, da bismo poslali e-vesti na koje ste preplaćeni ili da bismo Vas kontaktirali drugim putevima ukoliko ste nam za to dali odobrenje. Family System Group neće ustupati Vaše lične podatke spoljnim saradnicima bez Vašeg pristanka. Informacije koje nam ustupite za potrebe dKupovine ili dodatnih pitanja neće biti objavljivane na našem sajtu. Family System Group  izbrisaće Vaše lične podatke po ispunjenju svrhe zbog koje su prikupljeni.

Ova politika privatnosti se odnosi na obrađivanje ličnih podataka koji se prikupljanju i procesuiraju onlajn, kao i na lične podatke prikupljene putem drugih kanala (telefona, prodavnica, nagradnih igara, osim ako to već nije drugačije definisano).

Ova politika privatnosti za cilj ima da Vam pruži jasan uvid u to kako obrađujemo Vaše lične podatke koje nam dajete, našu posvećenost njihovoj zaštiti, kao i Vaša prava i mogućnosti kontrole koje imate u korišćenju Vaših ličnih podataka i zaštiti privatnosti.

Family System Group zadržavaja pravo da menja i ažurira politiku privatnosti. Sve izmene biće objavljene na ovoj internet strani kako biste bili informisani o zaštiti privatnosti na našem sajtu.

Family System Group garancija

Family garancija

 1. Proizvođač garantuje da će proizvod valjano služiti svojoj nameni ukoliko ga budete koristili u skladu sa datim uputstvima.
 2. Proizvođač garantuje da će u garancijskom roku otkloniti eventualne manjkavosti ili nedostatke na proizvodu.U slučaju vraćanja, kupac je dužan da proizvod upakuje i zaštiti, kako bi ga valjano pripremio za transport.
 3. Rok za otklanjanje grešaka u garancijskom roku je 45 dana od dana prijema reklamacije.
 4. Reklamacija mora biti predata u pisanoj formi.
 5. Garancija važi od dana kupovine proizvoda.

Garancija ne važi:

 1. Ukoliko se ustanovi da je kupac proizvodom rukovao nepravilno i na neodgovarajući način.
 2. Ukoliko kupac prilikom reklamacije ne priloži kopije računa, propratno pismo i pripadajući garancijski list sa datumom prodaje i pečatom prodavca.
 3. Ukoliko dođe do bilo kakvog vida fizičkog oštećenja usled korišćenja proizvoda van propisanog uputsva za upotrebu garancija ne važi.
 4. Neadekvatne instalacije, ili nestručnog rukovanja, ili neadekvatnog održavanja.
 5. Mehaničkog, hemijskog, ili bilo kakvog drugog oštećenja u transportu, prilikom raspakivanja, ili korišćenja uređaja.
 6. Varijacija u naponu električne mreže, udara groma i pratećih pojava, više sile i elementarnih nepogoda.
 7. Korišćenje software-a, medija za reprodukciju uređaja za povezivanje drugih priključnih uređaja, delova, ili potrošnog materijala koji nisu proizvod ili autorizovani od strane proizvođača.
 8. Ne autorizovanih prepravki i popravki i posledica nastalih usled toga.
 9. Korišćenje van granica naznačenih, u upustvu, parametara radnog režima, okruženja, i/ili radnih opterećenja preporučenih od strane proizvođača.
 10. Uticaja: vlage, vode, toplote, vibracija, prašine, ekstremnih uslova spoljne sredine i slično.

Nezadovoljstvo proizvodom

Potrošač ima pravo da odustane od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija u roku od 14 dana, bez navođenja razloga.

NAPOMENA: Ovo pravo od odustanka od ugovora ne odnosi se na kupovinu u prodavnicama s obzirom da to nije kupovina na daljinu i izvan poslovnih prostorija.

 • pozovite broj telefona 0603223319 i procedura za vraćanje proizvoda će vam biti detaljno objašnjena
 • ili pošaljite e-mail sa Vašim zahtevom na e-mail adresu familysystemgroup@gmail.com.

6. Vraćanje proizvoda kupljenog u našim prodavnicama vrši se shodno Članu 56 Zakona o zaštiti potrošača (Sl. Glasnik RS 62/2014) Reklamacije se izjavljuju u PJ-Prodavnici u kojoj je roba kupljena od strane Potrošača.

Lica ovlašćena za prijem reklamacije su svi zaposleni u PJ-Prodavnici.

Reklamacija može da se izjavi usmeno, telefonom, pisanim putem, elektronskim putem, odnosno na trajnom nosaču zapisa, uz dostavu računa na uvid ili drugog dokaza o kupovini.

Prodavac vodi evidenciju primljenih reklamacija za svaku PJ-Prodavnicu i dužan je da je čuva dve godine od dana podnošenja reklamacije Potrošača.

Prodavac izjavljuje će u svemu poštovati odredbe člana 56 Zakona o zaštiti potrošača koji se odnosi na reklamacije i način rešavanja reklamacija.

VAŽNO: Vraćanje usled nezadovoljstva nije moguće izvršiti za proizvode kupljene kod naših franšiznih i veleprodajnih partnera.